මිල ගණන් විමසන්න

Smart COOP wins again at SLT Zero One Awards

ප්‍රවෘත්තිSmart Coop

This awards program is a brainchild of Sri Lanka Telecom PLC. SLT Zero One Awards Program is organized to recognize institutions, individuals and brands for achievements by leveraging digital technologies.

Smart COOP has been recognized as the 1st runner up under the category best digital enabled product/service

2020 මාර්තු මස 04 වන දින පැවති SLT 01Awards හිදී ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම සමුපකාර බැංකුකරණ මෘදුකාංගය වන Smart Coop සම්මානයට පාත්‍ර වූ අවස්ථාව.#smartcoop #digitizingcooperatives #lka #fintech

Posted by Smart Coop on Tuesday, March 10, 2020