මිල ගණන් විමසන්න

Smart COOP receives the approval from Cooperative Development Department of Southern Province

ප්‍රවෘත්තිSanasaSmart Coop

දකුණු පළාතේ සණස සමිති වලට 2020-2022 යන වසර දෙක සඳහා මෘදුකාංග විසඳුම් ලබා දීමට දකුණු පළාත් සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් කරන ලද ඇගයීමේදී, ඇගයිම් කමිටුවේ නිර්දේශය අනුව අනුමත ආයතනයක් ලෙස නැනෝසොෆ්ට් ග්ලෝබල් (පුද්) සමාගම වන අප ආයතනය ලියාපදිංචි ගන්නා ලදී.

දකුණු පළාතේ සණස සමිති වලට 2020-2022 යන වසර දෙක සඳහා මෘදුකාංග විසඳුම් ලබා දීමට දකුණු පළාත් සමුපකාර සංවර්ධන…

Posted by Smart COOP on Friday, 7 August 2020