මිල ගණන් විමසන්න

News & Announcement

This is where we share exciting news and announcement

ප්‍රවෘත්ති, Smart Coop, Uncategorized

Smart Coop Wins at e-Swabhimani 2019 – Digital Social Impact Awards

We’re super excited to announce that our product “Smart Coop” has been recognized as the winner under the category Business and Commerce at the e-Swabhimani 2019 – Digital social impact awards which was organized by the ICT Agency (ICTA) of Sri Lanka.

ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ ආයතනය මඟින් සංවිධානය කරනු ලබන E-Swabhimani 2019 – Digital Social Impact Awards ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම තොරතුරු තාක්ෂණ නිෂ්පාදන ඇගයීමේ සම්මාන රාත්‍රියේදී, අපගේ Smart Coop සමුපකාර බැංකුකරණ මෘදුකාංගය රන් සම්මානයකින් පිදුම් ලැබූ බව අප ඉතා ආඩම්බරයෙන් දන්වා සිටිමු. ‌මේ ජයග්‍රහණයේ සැබෑ හිමිකරුවන් වන Smart Coop මෘදුකාංගය භාවිතා කරන සියලුම සණස සමිති වෙත අපයේ ගෞරවය හා ස්තූතිය මේ මොහොතේ පුද කර සිටිමු.

මිල ගණන් විමසන්න